طرح مدیریت تلفیقی آفات در بیش از ۶۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی البرز اجرا شد

طرح مدیریت تلفیقی آفات در بیش از ۶۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی البرز اجرا شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید