آمریکا فردی در ایالت آلاباما را متهم به دور زدن تحریمها علیه ایران کرد 

آمریکا فردی در ایالت آلاباما را متهم به دور زدن تحریمها علیه ایران کرد 

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید