آمریکا: آماده گفتگو با روسیه بر سر معاهده “نیو استارت” هستیم

آمریکا: آماده گفتگو با روسیه بر سر معاهده “نیو استارت” هستیم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید