۲ کمیسیون تخصصی به ساختار شورای اسلامی استان خراسان رضوی افزوده شد

۲ کمیسیون تخصصی به ساختار شورای اسلامی استان خراسان رضوی افزوده شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید