کانادا چهار فرد و پنج نهاد ایرانی را تحریم کرد

کانادا چهار فرد و پنج نهاد ایرانی را تحریم کرد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید