پس از ۱۲ سال چاه های فاقد پروانه تعیین تکلیف گردید

 پس از ۱۲ سال چاه های فاقد پروانه تعیین تکلیف گردید

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید