همه اراضی کشاورزی کشور در دولت سیزدهم سنددار می‌شود

همه اراضی کشاورزی کشور در دولت سیزدهم سنددار می‌شود

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید