معاون وزیر علوم ایران وارد پاکستان شد 

معاون وزیر علوم ایران وارد پاکستان شد 

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید