مدیر امور برق کاشان: ۱۶۷ میلیارد تومان برای توسعه شبکه برق هزینه شده است

مدیر امور برق کاشان: ۱۶۷ میلیارد تومان برای توسعه شبکه برق هزینه شده است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید