فعالیت رادیو فرانسه در بورکینافاسو تعلیق شد

فعالیت رادیو فرانسه در بورکینافاسو تعلیق شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید