فاز اول پروژه آبرسانی به ۱۰ روستای آستارا افتتاح شد

فاز اول پروژه آبرسانی به ۱۰ روستای آستارا افتتاح شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید