شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی

شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید