سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید