سفیر ایران: بحران‌های جدید بشری نباید باعث غفلت از مشکلات مهاجران افغان در ایران شود

سفیر ایران: بحران‌های جدید بشری نباید باعث غفلت از مشکلات مهاجران افغان در ایران شود

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید