سفیر آمریکا: نگرانی های واشنگتن درباره کابینه را به اطلاع نتانیاهو رسانده ایم

سفیر آمریکا: نگرانی های واشنگتن درباره کابینه را به اطلاع نتانیاهو رسانده ایم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید