رابرت مالی ادعاهای ضد ایرانی خود را تکرار کرد 

 رابرت مالی ادعاهای ضد ایرانی خود را تکرار کرد 

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید