حادثه رانندگی همراه با آتش سوزی در استان یزد یک کشته و ۲ زخمی بر جا گذاشت

حادثه رانندگی همراه با آتش سوزی در استان یزد یک کشته و ۲ زخمی بر جا گذاشت

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید