تشکیل کارگروهی برای تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت علوم

تشکیل کارگروهی برای تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت علوم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید