بیانی: تیم ملی به هدف خود نرسید/ می‌توانستیم صعود کنیم

بیانی: تیم ملی به هدف خود نرسید/ می‌توانستیم صعود کنیم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید