المقداد: دمشق به پشتیبانی از ملت فلسطین ادامه می دهد

المقداد: دمشق به پشتیبانی از ملت فلسطین ادامه می دهد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید