استرالیا مدال‌های فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان را پس می‌گیرد

استرالیا مدال‌های فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان را پس می‌گیرد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید