استاندار کردستان از تصفیه‌خانه آب سنندج بازدید کرد

استاندار کردستان از تصفیه‌خانه آب سنندج بازدید کرد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید