اختصاص ۱۴ هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های حوزه سلامت چهارمحال و بختیاری در دولت سیزدهم

اختصاص ۱۴ هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های حوزه سلامت چهارمحال و بختیاری در دولت سیزدهم

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید