آیین وداع با بسیجی شهید مدافع امنیت در ساری برگزار شد

آیین وداع با بسیجی شهید مدافع امنیت در ساری برگزار شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید