آمریکا ۵۳ میلیون دلار برای بازسازی برق اوکراین اختصاص داد

آمریکا ۵۳ میلیون دلار برای بازسازی برق اوکراین اختصاص داد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید